Теми на збирките на просторни податоци

системи за еднозначно геореференцирање на информации во просторот како група од координати (x, y, z) или географска ширина, географска должина и надморска висина, врз основа на геодетски хоризонтален и вертикален датум;

 Погледнете ги во каталогот податоците и услугите од оваа тема
усогласена повеќерезолуциска квадратна мрежа со заедничка точка на потекло истандардизирана локација и големина на мрежни ќелии;  Погледнете ги во каталогот податоците и услугите од оваа тема

називи на области, региони, локалитети, градови и други населени места и друга географска или топографска карактеристика од јавен или историски интерес;

Погледнете ги во каталогот податоците и услугите за оваа тема

единици кои имаат или користат административни права и надлежности на национално и локално ниво, определени со закон;

Погледнете ги во каталогот податоците и услугите за оваа тема
показатели за локација на имоти врз основа на идентификувана адреса, вообичаено изразена преку поштенски код, име на улица и куќен број;  Погледнете ги во каталогот податоците и услугите од оваа тема

основна катастарска единица која е дел од земјиштето дефинирано со граници, што се наоѓа во една катастарска општина и му припаѓа на определен носител на право на сопственост;

Погледнете ги во каталогот податоците и услугите за оваа тема

патни, железнички, воздушни и водни сообраќајни мрежи и со нив поврзана инфраструктура;

Погледнете ги во каталогот податоците и услугите за оваа тема

хидрографски елементи, како извори, водотеци, акумулации и езера и други водни тела, како и речни корита и речни сливови;

 Погледнете ги во каталогот податоците и услугите од оваа тема

област со утврдена природна, еколошка, географска, културна или друга вредност, прогласена и управувана согласно со закон;

 Погледнете ги во каталогот податоците и услугите од оваа тема
дигитален висински модел за копнена и водена површина;  Погледнете ги во каталогот податоците и услугите од оваа тема

физичка и биолошка покривка на земјишната површина, вклучувајќи ги и вештачките површини, земјоделските области, шумите, природните и полуприродните области, мочуриштата и водните тела;

 Погледнете ги во каталогот податоците и услугите од оваа тема

геореференцирани фотографски податоци за површината на земјата добиени од сателитски или од воздушни сензори;

Погледнете ги во каталогот податоците и услугите за оваа тема

геолошки карактеристики според составот и структурата на тлото, вклучувајќи ги и камената подлога, подземните води и геоморфологијата;

 

Погледнете ги во каталогот податоците и услугите за оваа тема

единици за собирање, споделување и користење на статистички информации;

 Погледнете ги во каталогот податоците и услугите од оваа тема

претставува земјиште погодно за земјоделско, шумско и друго производство, определено според природните својства (длабочина, матичен супстрат, структура,текстура, физички и хемиски својства, дренираност, висина на потпочвените води и друго)и други природни услови (експозиција, наклон, надморска висина, карпи, каменитост,ерозија, водолежност, водоплавност и друго);

 Погледнете ги во каталогот податоците и услугите од оваа тема

земјиште окарактеризирано според неговата моментална и идна планирана функционална или социоекономска намена (станбена, индустриска, комерцијална, земјоделска, шумска, рекреативна и друго);

 Погледнете ги во каталогот податоците и услугите од оваа тема

податоци за географската распореденост на доминантноста на патологиите (алергии, респираторни болести, канцерогени заболувања итн.), информации што укажуваат на ефектот врз здравјето (биомаркери, пад на плодноста, епидемии итн.) или на состојбата на луѓето (замор, стрес итн.), кои се директно поврзани (загадување на воздухот, хемикалии, намалување на озонската обвивка, бучава итн.) или индиректно поврзани (храна, генетски модифицирани организми итн.) со квалитетот на животната средина;

За оваа тема се уште не се публикувани податоци и услуги

опфаќаат комунални инфраструктури за отпадни води, управување со отпад, снабдување со енергенси, водоснабдување, комуникациски услуги, административни и социјални услуги (јавна администрација, центри за заштита на граѓаните, училишта и болници);

 Погледнете ги во каталогот податоците и услугите од оваа темa

локација и функционирање на системите за следење на животната средина, вклучувајќи набљудување и мерење на емисиите, на состојбата на медиумите на животната средина ина другите параметри на екосистемот (биодиверзитет, еколошки услови за вегетацијата итн.), од страна на или во име на субјектите во НИПП;

За оваа тема се уште не се публикувани податоци и услуги

индустриски производствени зони, вклучувајќи ги и постројките за интегрирано спречување и контрола на загадувањето, капацитетите за екстракција на вода, експлоатација на минерални суровини и зони за складирање;

За оваа тема се уште не се публикувани податоци и услуги

земјоделска и сточарска опрема и производствени капацитети, вклучувајќи ги и системите за наводнување, оранжериите, фармите и рибниците;

За оваа тема се уште не се публикувани податоци и услуги

географска распореденост на луѓето, вклучувајќи ги и карактеристиките на популацијата и нивоата на активност, собрани според статистичка единица;

Погледнете ги во каталогот податоците и услугите од оваа тема

подрачја за управување, ограничување и регулирање и единици за известување управувани, регулирани или користени области за известување на меѓународни, европски, национални, регионални и локални нивоа. Тука спаѓаат депонии, ограничени области околу извори на свежа вода за пиење, зони чувствителни на нитрати, регулирани канали на води, области за депонирање на отпад, зони со ограничување на бучава, области со дозвола за истражување и експлоатација на минерални суровини, области на речно корито, релевантни единици за известување и области за управување со крајбрежна зона;

За оваа тема се уште не се публикувани податоци и услуги

подрачја подложни на природни опасности (како атмосферски, хидролошки, сеизмички и други појави, кои поради својата локација, сериозност и зачестеност имаат потенцијал негативно да влијаат врз општеството), на пример, поплави, лизгање на земјиштето и негово тонење, лавини, шумски пожари, земјотреси и друго;

 Погледнете ги во каталогот податоците и услугите од оваа тема

физички состојби во атмосферата, претставени преку просторни податоци засновани на мерења, на модели или на комбинација од нив, во кои се опфатени и локациите на мерењата;

За оваа тема се уште не се публикувани податоци и услуги

показатели за временските состојби во моментот на нивното мерење, како врнежи, температура, влага, испарување и брзина и правец на ветер;

За оваа тема се уште не се публикувани податоци и услуги

области со релативно хомогени еколошки состојби со слични карактеристики;

За оваа тема се уште не се публикувани податоци и услуги

географски области што се карактеризираат со специфични еколошки услови, процеси, структура и функции за поддршка на животот на организмите што живеат таму, вклучувајќи ги и копнените и водените области кои се разликуваат по географските, абиотичните и биотичните карактеристики, без оглед на тоа дали се целосно природни или полуприродни;

За оваа тема се уште не се публикувани податоци и услуги

географска распореденост на животинските и растителните видови, собрани и обработени според аналитичка единица;

За оваа тема се уште не се публикувани податоци и услуги

Извори на енергија како јагленороди, хидроенергија, биоенергија, соларна енергија, енергија од ветер итн., а таму каде што е можно и информации за длабочината или висината на опсегот на изворот

Погледнете ги во каталогот податоците и услугите за оваа тема

сите органски и неоргански минерални материи кои се наоѓаат во цврста, течна или гасовита состојба. Минералните ресурси вклучуваат метални руди, индустриски минерали и други, а таму каде што е релевантно и информации за длабочината или висината на опсегот на ресурсот.

Погледнете ги во каталогот податоците и услугите од оваа тема
mk_MK