НИПП ДОКУМЕНТИ

Субјекти со потпишан договор за размена на просторни податоци и услуги 

Код Име на субјект во НИПП Датум на потпишување
0005 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 05.04.2016
0007 Министерство за култура 05.04.2016
0013 Агенција за катастар на недвижности 05.04.2016
0014 Агенција за планирање на просторот 05.04.2016
0015 Централен регистар на Република Северна Македонија 05.04.2016
0016 Центар за управување со кризи 05.04.2016
0018 Стопанска комора на Македонија 05.04.2016
0020 Геолошки завод на Република Северна Македонија 05.01.2017
0012 Државен завод за статистика 07.04.2017
0003 Министерство за внатрешни работи 25.03.2019
0017 Град Скопје 27.05.2019
0002 Министерство за одбрана 08.06.2019
0019

0009
Сојуз на стопански комори на Македонија

Министерство за животна средина и просторно планирање     
16.11.2020

05.12.2020
mk_MK
en_US mk_MK