Со цел да го збогатиме 24 февруари – НИПП Денот 2022 година, од денеска е достапен Билтенот за НИПП за 2021 година во кој се содржани позначајните настани кои се реализирани во областа на националанта инфраструктура на просторните податоци.