Членови на работните групи во НИПП

Работна група за економски прашања
Институција Лице Улога Имејл
Министерство за правда Љубомир Митров претседател ljubomir.mitrov@economy.gov.mk
Министерство за локална самоуправа Ријат Аземи член razemi@mls.gov.mk
Министерство за транспорт и врски Даниела Деспотовска Сековска член daniela.despotovska-sekovska@mtc.gov.mk
Министерство за информатичко општенство и администрација Димитар Буковалов член dimitar.bukovalov@mioa.gov.mk
Геолошки завод на Република Северна Македонија Бојан Тасевски член bojan.tasevski@geol.gov.mk
Работна група за институционални и правни прашања и градење на капацитети
Институција Лице Улога Имејл
Агенција за катастар на недвижности Соња Димова претседател s.dimova@katastar.gov.mk
Министерство за правда Берат Мехмеди член bmehmedi@mjustice.gov.mk
Министерство за одбрана Панче Анѓелов член pance.angelov@morm.gov.mk
Министерство за внатрешни работи Ана Мирчевска член Ana_Mircevska@moi.gov.mk
Сојуз на стопански комори на Македонија Маја Савевска член info@chamber.mk
Работна група за односи со јавноста и комуникации
Институција Лице Улога Имејл
Министерство за култура Дончо Наумовски претседател donco@xmkd.com, d.naumovski@uzkn.gov.mk
Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците Мерсад Дрпљанин член mersad.drpljanin@siofa.gov.mk
Државен завод за статистика Горан Киранџиски член goran.kirandziski@stat.gov.mk
Централен регистар на Република Северна Македонија Станко Коруновски член stanko.korunoski@crm.org.mk
Стопанска комoра на Македонија Стево Серафимов член stevo@mchamber.mk
Работна група за технолошки прашања (стандарди, метаподатоци, услуги и др.)
Институција Лице Улога Имејл
град Скопје Данче Манева Палашев претседател Dance.Maneva@skopje.gov.mk
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Чадиноски член ljupco.chadinoski@mzsv.gov.mk
Министерство за животна средина и просторно планирање Часле Тошевски член c.tosevski@moepp.gov.mk
Агенција за планирање на просторот Мелита Јанчевска член m.jancevska@app.gov.mk
Центар за управување со кризи Игорче Карафиловски член igorce.karafilovski@cuk.gov.mk
mk_MK