Често поставувани прашања

На насловната страна се достапни бројки кои ги прикажуваат ресурсите на порталот (метаподатоци, услуги, датасетови, институции)

Метаподатоци – вкупна бројка на метаподатоци на геопорталот регистрирани во метадата каталогот;

Услуги – вкупна бројка на стандардизирани веб услуги според национален и инспире стандард (како WMS, WFS и други услуги) регистрирани во метадата каталогот;

Датасетови  – сите ресурси  за преземање локално од страна на корисникот (на пример .zip, .shp, .pdf …) регистрирани во метадата каталогот

Институции – претставува број на НИПП субјекти според Законот за НИПП

Веб услуги преземени од НИПП геопорталот (како WMS, WFS) можат да се користат во рамките на различни ГИС клиентски апликации. ГИС клиентски апликации имаат различни специфичности во врска со постапка и ограничувања за користење на веб услугите.

Важно е да се запази дека веб услугите на НИПП геопорталот се стандардизирани според OGC спецификации, заштитени од неовластен пристап.

Во таа насока, како пример ќе наведеме дека во рамките на ГИС клиентски апликација Esri ArcGIS, користење на заштитени веб услуги според OGC стандарди е поддржано од Esri ArcGIS верзија 10.4 и понови.

Доколку корисникот сака да пристапи до веб услуги користејќи Esri ArcGIS, постои можност и за презимање на времена верзија на Esri ArcGIS Pro со кој ќе има пристап до најажурен софтвер и можност за користење на заштитени OGC сервиси, вклучувајќи ги и сервисите од НИПП геопорталот.

Достапни на YouTube и GitHub.

  • Детално упатство за креирање на метадата за датасет во метадата едиторот на НИПП Геопорталот:

                     YouTube линк 

                   GitHub линк 

  • Детално упатство за креирање на метадата за сервис за превземање WFS во метадата едиторот на НИПП Геопорталот

                     YouTube линк 

                     GitHub линк 

  • Детално упатсво за креирање на метадата за сервис за преглед WMS во метадата едиторот на НИПП Геопорталот

                      YouTube линк 

                      GitHub линк 

  • Детално упатство за купување на дел од отворената збирка на просторни податоци со исцртување на полигон што го покрива подрачјето што не интересира

                     YouTube линк 

                     GitHub линк 

  • Детално упатство за купување по полигон од отворената збирка на просторни податоци со селектирање на полигоните што го покриваат подрачјето што не интересира.

                    YouTube линк 

                    GitHub линк 

  • Детално упатсво за отварање на преземен линк WMS во ArcMap по успешно заршено купување од НИПП Геопорталот.

                    YouTube линк 

                    GitHub линк 

mk_MK